Privacyreglement Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia, gevestigd aan Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyreglement.

Contactgegevens:

https://gro-up-kraamzorg.azurewebsites.net/

Wytemaweg 80

3015 CN

Rotterdam

010 – 282 63 33

Céline Bokkinga-Verkerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Kraamzorg Rotterdam. Céline is te bereiken via secretariaatkzr@kzr.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geboortecentrum Sophia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Burgerservicenummer (BSN)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Geboortecentrum Sophia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gegevens met betrekking tot de gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaatkzr@kzr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je jezelf bij ons inschrijft, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om je correct in te schrijven in ons systeem. Doordat we deze informatie vroeg verzamelen, kunnen we jou zorg op maat leveren. Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar extra gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen en verzoeken te verwerken en te beantwoorden.

Geboortecentrum Sophia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw facturen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geboortecentrum Sophia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens met betrekking tot de gezondheid worden 15 jaar bewaard.
– Gegevens met betrekking tot de financiële afwikkeling worden 7 jaar bewaard.
– Gegevens met betrekking tot klachten worden 10 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geboortecentrum Sophia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Geboortecentrum Sophia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geboortecentrum Sophia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaatkzr@kzr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Geboortecentrum Sophia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geboortecentrum Sophia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo wordt het inschrijfformulier op onze website naar ons verzonden door middel van een beveiligde SSL-verbinding. Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoeker. Jouw gegevens worden middels de SSL-verbinding gecodeerd verzonden naar de server.

Daarnaast worden de gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kraamzorg Rotterdam in combinatie met de gecertificeerde servers van onze IT-partner. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Ten slotte zijn alle medewerkers van Geboortecentrum Sophia verplicht alles dat zij tijdens hun werk meemaken geheim te houden.